ดูรายการขายสินค้า (Sell View)
  

graphic
สามารถเข้าใช้งานหัวข้อนี้ได้จากเมนู [ Sell (ขาย) -> Sell View (ขายสินค้า) ]
หัวข้อนี้ มีไว้สำหรับ ดูรายการขายสินค้า ที่เคยทำรายการขายไป พร้อมกับ สามารถ แก้ไขรายการขายสินค้า, ยกเลิกรายการขายสินค้า, ทำรับชำระเงินจากลูกค้า, พิพม์ใบขายสินค้า

ดูรายการขายสินค้า (Sell View) มีวิธีการใช้งานดังต่อไปนี้
- สำหรับหน้าจอดูรายการขายสินค้าของสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระบบ คือ
                1. ดูรายการขายสินค้าแบบปกติ - จะมาคู่กับโปรแกรม SabuySoft Option, SabuySoft Minimart, SabuySoft Business
                2. ดูรายการขายสินค้าแบบมีสินค้าชุด - จะมาคู่กับโปรแกรม SabuySoft Professional หรือถ้าหากซื้อ Version อื่นไป สามารถที่จะ Upgrade เพิ่มเติมได้
                3. ดูรายการขายสินค้าแบบสินค้าที่มีวันหมดอายุ - ระบบนี้จะใช้คู่กับ สินค้าที่มี Serial Number ไม่ได้ และต้องใช้ คู่กับ ระบบสินค้าที่สามารถติดลบได้เท่านั้น (Negative Stock) ซึ่งถ้าหากขาย Version อื่นไป สามารถที่จะ Upgrade เพิ่มเติมได้
                4. ดูรายการขายสินค้าแบบสินค้าที่มี Serial Number - จะมาคู่กับโปรแกรม SabuySoft Professional โดยจะต้องใช้คู่กับ ระบบสินค้าที่ไม่สามารถติดลบได้ ซึ่งถ้าหากซื้อ Version อื่นไป สามารถที่จะ Upgrade เพิ่มเติมได้

- เพื่อความเข้าใจ จะเริ่มอธิบายเรียงตามลำดับ จากระบบที่ 1 (ระบบปกติ) ไปจนถึงระบบที่ 4 (ระบบ Serial Number)

1. ดูรายการขายสินค้าแบบปกติ
graphic
                - จากรูปด้านบนสามารถแบ่งส่วนการอธิบาย วิธีการใช้งานได้ตามตัวเลขในภาพดังต่อไปนี้
                
graphic
                1. ส่วนที่ใช้สำหรับค้นหาข้อมูล - เป็นส่วนที่ใช้ระบุขอบเขตในการค้นหาข้อมูลให้แคบลง ในกรณีที่มีข้อมูล เยอะ การระบุขอบเขตในการค้นหาจะช่วยทำให้หาข้อมูลได้เร็วขึ้น โดยส่วนนี้จะแบ่งออกเป็นช่วงเวลาในการค้นหา และ Tab ซึ่งในแต่ละ Tab ก็จะสามารถระบุขอบเขตในการค้นหาข้อมูลได้ ดังต่อไปนี้
graphic
                                ช่วงเวลาในการค้นหา - สามารถระบุขอบเขตเวลาในการค้นหา ที่ Start Date กับ End Date ได้ โดยกำหนดวิธีการค้นหาได้ 2 แบบดังนี้คือ
                                                1. ค้นหาตาม Doc Date - คือการค้นหาตามวันที่เอกสาร (วันที่เอกสารคือวันที่เวลาแสดงเวลาพิมพ์ใบขาย)
                                                2. ค้นหาตาม Create Time - คือการค้นหาตามวันที่ทำการสร้างรายการ เช่น วันที่ 25 ได้มีการนำเอาเอาสารใบขายของวันที่ 20 มาป้อนย้อนหลัง ในกรณีนี้ถ้าหากค้นหาตาม Create Time ณ วันที่ 25 ก็จะเจอรายการขายใบนี้ แต่ถ้าหากค้นหาตาม Doc Date ณ วันที่ 25 ก็จะไม่เจออะไร

graphic
                                Tab Sell 1 - สามารถระบุขอบเขตการค้นหาข้อมูลได้ ดังต่อไปนี้
                                                - Sell ID - ID ของใบขายสินค้า
                                                - DocNo (เลขที่เอกสาร) - เลขที่เอกสารของใบขายสินค้า
                                                - Invoice No (เลขที่ใบกำกับ) - เลขที่ใบกำกับของใบขายสินค้า
                                                - PO Number (เลขที่ PO) - เลขที่ใบ PO ของลูกค้า
                                                - Comment - หมายเหตุกำกับใบขายสินค้า
graphic
                                Tab Sell 2 - สามารถระบุขอบเขตการค้นหาข้อมูลได้ ดังต่อไปนี้
                                                - Pay Type (วิธีชำระเงิน) - มีให้เลือก 7 กรณีดังต่อไปนี้
                                                                - ทุกวิธี
                                                                - เงินสด
                                                - เช็ค
                                                - เงินโอน
                                                - บัตรเครดิต
                                                - เงินผ่อน
                                                - ลดหนี้
                                                - Pay Status - สถานะการชำระเงิน มีให้เลือก 3 กรณีดังต่อไปนี้
                                                                - ไม่ระบุสถานะการชำระเงิน - ดูทุกสถานะ
                                                                - ยังชำระเงินไม่ครบ
                                                                - ชำระเงินแล้ว
                                                - Status - มีให้เลือก 3 กรณีดังต่อไปนี้
                                                                - ไม่ระบุสถานะ - ดูทุกสถานะ
                                                - ดูเฉพาะที่ใช้อยู่
                                                                - ดูเฉพาะที่ไม่ได้ใช้แล้ว
graphic
                                Tab Customer (ลูกค้า) - สามารถระบุขอบเขตการค้นหาข้อมูลได้ ดังต่อไปนี้
                                                - Customer Name (ชื่อลูกค้า) - ชื่อของลูกค้า
                                                - Customer Tel - เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า
                                                - Customer Mobile (มือถือ) - เบอร์โทรศัพท์มือถือของลูกค้า
                                                - Customer Address (ที่อยู่) - ที่อยู่ของลูกค้า
graphic
                                Tab Product (สินค้า) - สามารถระบุขอบเขตการค้นหาข้อมูลได้ ดังต่อไปนี้
                                                - Product Name - ชื่อสินค้า
                                                - Product Group (กลุ่มสินค้า) - เลือกระบุเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ต้องการดูได้
                                                - Brand (ยี่ห้อสินค้า) - เลือกระบุเฉพาะยี่ห้อสินค้าที่ต้องการดูได้
graphic
                                Tab Officer - Branch (พนักงาน - สาขา) - สามารถระบุขอบเขตการค้นหาข้อมูลได้ ดังต่อไปนี้
                                                - Officer (พนักงาน) - ระบุเฉพาะใบขายของพนักงานขายที่ต้องการดู
                                                - Branch Name (สาขา) - ชื่อสาขาที่ต้องการดูรายการขาย (Default) จะเป็นสาขาที่ทำการ Log In เข้ามา แต่ถ้ามีสิทธิ์ในการดูรายการขายของสาขาอื่นได้ ก็สามารถเลือกดูรายการขายของสาขาอื่น ได้เช่นกัน
                                                - Client ID  - เลือกเครื่องที่ต้องการดูรายการขายในสาขา (ในแต่ละสาขา สามารถแยกเครื่องขายได้ โดยสาเหตุที่แยกเครื่องขายก็เพราะว่า ต้องการแบ่งยอดขาย และ แยกเงินในลิ้นชักของแต่ละเครื่อง)

graphic
                2. ตาราง Sell (รายการขายสินค้า) - เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงข้อมูลที่ค้นหามาได้ มีหัวข้อดังต่อไปนี้
                                - Branch (สาขา) - ชื่อสาขา
                                - ID เครื่อง - ID ของเครื่องที่ทำการบันทึกรายการขาย
                                - ID - ID ของใบขายสินค้า
                                - Doc No. - เลขที่เอกสาร
                                - Edit Count - จำนวนครั้งที่มีการแก้ไขรายการนี้
                                - Customer Name (ชื่อลูกค้า) - ชื่อลูกค้า
                                - Invoice NO. - เลขที่ใบกำกับใบขาย
                                - ราคาก่อน VAT - ราคาก่อนรวมภาษี
                                - ราคาหลัง VAT - ราคาหลังรวมภาษีแล้ว
                                - Doc Date - วันที่เอกสาร
                                - Credit (วัน) - จำนวนวันที่เราให้เครดิตลูกค้า
                                - Due Date - วันครบกำหนดเรียกชำระเงินจากลูกค้า
                                - Paid Status - สถานะการชำระเงิน มี 2 กรณีดังต่อไปนี้
                                                - ยังชำระไม่ครบ
                                                - ชำระแล้ว
                                - ยอดค้างชำระ - ยอดค้างชำระ
                                - วิธีชำระเงิน - มี กรณีดังต่อไปนี้
                                                - [ว่างเปล่า] - หมายถึงยังไม่ได้ชำระเงิน
                                                - เงินสด - รับชำระเป็นเงินสด
                                - เช็ค - รับชำระเป็นเช็ค
                                - เงินโอน - รับชำระเป็นเงินโอน
                                - บัตรเครดิต - รับชำระเป็นบัครเครดิต
                                - เงินผ่อน - รับชำระเป็นเงินผ่อน
                                - VAT Type - ลักษณะภาษี มี 2 กรณีดังต่อไปนี้
                                                - แยกนอก - ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษี
                                                - รวมใน - ราคาสินค้ารวมภาษีแล้ว
                                - ส่วนลด Promotion - ส่วนลดรวมที่เกิดจากโปรโมชั่นทั้งหมดในใบขายใบนี้
                                - จำนวนเงินก่อนหักส่วนลดท้ายบิล - จำนวนเงินรวมของทุกรายการสินค้า ในใบขายใบนี้ ก่อนหักส่วนลด
                                - ส่วนลด % ท้ายบิล - ส่วนลด % ของทั้งใบขาย
                                - ส่วนลดเงินสด ท้ายบิล - ส่วนลดเงินสดของทั้งใบขาย
                                - % VAT - % ภาษีมูลค่าเพิ่ม
                                - Quotation ID - ID ของ ใบเสนอราคา ที่นำมาเปิดใบขาย
                                - เลขที่ PO - เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า
                                - เลขที่ใบงานรับซ่อม - ID ของใบรับงานซ่อม จากลูกค้าที่มา ซ่อมสินค้า หรือใช้บริการ ที่ผูกกับใบขายใบนี้
                                - Sales Name (พนักงานขาย) - พนักงานที่ทำการขายของในบิลนี้
                                - Delivery (การขนส่ง) - วิธีการขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้า
                                - Shipping Address (สถานที่จัดส่ง) - ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
                                - Comment (หมายเหตุ) - หมายเหตุกำกับใบขาย
                                - เบอร์โทรลูกค้า - เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า
                                - มือถือลูกค้า - เบอร์โทรศัพท์มือถือของลูกค้า
                                - Status - บอกว่าใบขายสินค้านี้อยู่ในสถานะไหน - ใช้อยู่ หรือ ไม่ใช้แล้ว
                                - Create Officer - แสดงชื่อพนักงานที่เป็นคนสร้างรายการนี้ขึ้นมา
                                - Create Time - แสดงวันที่และเวลาที่สร้างรายการนี้ขึ้นมา
                                - Update Officer - แสดงชื่อพนักงานคนล่าสุดที่เป็นคนแก้ไขรายการนี้
                                - Update Time - แสดงวันที่และเวลาล่าสุดที่มีการแก้ไขรายการนี้
                                * สำหรับในตารางนี้ ถ้ารายการไหนยังรับเงินจากลูกค้าไม่ครบ รายการนั้นจะเป็นแถบสีเหลือง
                                * ส่วนด้านบนของตาราง จะแสดงยอดรวมราคาขายที่รวมภาษีแล้ว กับ ยอดรวมของยอดค้างชำระ ของใบขายสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในตาราง

graphic
                3. ส่วนปุ่มที่ใช้กระทำการต่างๆ กับข้อมูลของรายการขายสินค้า (ที่อยู่ในตาราง Sell (รายการขายสินค้า) - ในนี้จะประกอบด้วย
                                - ปุ่ม Search (ค้นหา) - มีไว้สำหรับค้นหารายการขายสินค้า โดยก่อนค้นหา สามารถระบุขอบเขตในการค้นหา ได้ที่ ส่วนที่ใช้สำหรับค้นหาข้อมูล (ส่วนที่ 1)
                                - ปุ่ม Edit (แก้ไข) - มีไว้สำหรับแก้ไขใบขายสินค้า เมื่อกดปุ่มนี้แล้วจะมีหน้าต่าง แก้ไขใบขายสินค้าขึ้นมา โดย Form นี้จะเป็น Form เดียวกับหน้า ขายสินค้า (Sell)
เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้กดปุ่ม OK (Save) เพื่อทำการบันทึกการแก้ไข
                                                - สำหรับการแก้ไข ถ้าหากระหว่างการแก้ไขสินค้า เกิดไฟดับ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ Hang หรือค้างไป จะทำให้ใบขายที่กำลังแก้ไขอยุ่นั้นถูกยกเลิกไป และต้องมาเปิดใบขายใหม่อีกครั้ง
                                                - การแก้ไขใบขายจะไม่สามารถทำได้ถ้าหาก มีการเปิดใบลดหนี้ ที่อ้างอิงจากใบขายใบนี้
                - ปุ่ม Delete (ยกเลิก) - มีไว้ยกเลิกรายการขาย
                                                - ให้เลือกรายการสินค้าที่ต้องการยกเลิกในตาราง Sell (รายการขายสินค้า) แล้วกดปุ่ม Delete (ยกเลิก) แล้วกดปุ่ม Yes เพื่อยืนยันการยกเลิก
                                                - การยกเลิกสามารถยกเลิกได้ครั้งละหลายรายการ
                                                - ถ้ายกเลิกไปแล้วสินค้าที่ถูกขายไปในใบขายที่ยกเลิก จะกลับมาอยู่ในคลังสินค้า
                                                - การยกเลิกจะไม่สามารถทำได้ถ้าหาก มีการเปิดใบลดหนี้ ที่อ้างอิงจากใบขายใบนี้
                                - ปุ่ม Receive (เก็บเงิน) - มีไว้สำหรับทำรับชำระเงินจากลูกค้า (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ แต่ต้องเป็นรายการของลูกค้ารายเดียวกัน และเป็นรายการที่ยังชำระเงินไม่ครบ) แล้วกดปุ่ม Receive (เก็บเงิน) จะมีหน้าต่างชำระเงินขึ้นมา (วิธีการรับชำระเงินสามารถดูได้ที่ หัวข้อ รับชำระเงินจากลูกค้า (Receive Money))
                                - ปุ่ม Print (พิมพ์) - เอาไว้พิมพ์รายการใบขายสินค้าที่อยู่ใน ตาราง Sell (รายการขายสินค้า) ออกทางเครื่องพิมพ์ โดยให้เลือกรายการขายสินค้าที่อยู่ใน ตาราง Sell (รายการขายสินค้า) (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ) จากนั้นกดปุ่ม Print (พิมพ์) แล้วจะมี Form แสดงหน้าต่างเลือกแบบการพิมพ์ตามภาพด้านล่าง
graphic
                                                - จากรูปด้านบน มีส่วนให้เลือกดังนี้
                                                - เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการพิพม์ (โปรแกรมเลือก Printer ที่ตั้งค่าเป็น Default มาให้)
                                                - เลือกแบบพิพม์ โดยมีแบบพิมพ์ให้เลือกดังนี้
                                                                - พิมพ์แบบย่อ (ใช้ได้กรับกระดาษทุกขนาด)
                                                                                - ใบส่งของชั่วคราว
                                                                                - ใบส่งของ
                                                                                - บิลเงินสด
                                                                                - ใบส่งของ / ใบเสร็จรับเงิน
                                                                                - ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
                                                                                - ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
                                                                - พิมพ์กระดาษที่ทำบล๊อกมาแล้ว (พิมพ์เฉพาะส่วน)
                                                                                - พิมพ์เฉพาะส่วน (สำหรับกระดาษที่ทำหัวบิลมาแล้ว) - ถ้าเลือกแบบพิมพ์อันนี้ จะต้องทำการตั้งค่าตำแหน่ง ที่จะพิมพ์ข้อมูลลงในกระดาษโดยการกดที่ปุ่ม ตั้งค่ากระดาษที่ทำบล็อคมาแล้ว (Set Paper) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วน ตั้งค่ากระดาษที่ทำบล็อคมาแล้ว (Set Paper Print Form)
                                                                - พิพม์ใบกำกับภาษีแบบเต็ม (จะใช้ได้กับกระดาษขนาด 9x11 หรือ A4 เท่านั้น) โดยถ้าเลือกส่วนนี้แล้ว สามารถทำเครื่องหมายเช็คถูกที่หน้า ข้อความต่อไปนี้ เพื่อให้ระบบพิมพ์ ใบกำกับออกมาตามที่เราได้ทำเครื่องหมายเช็คถูก (สามารถเช็คถูกได้มากกว่า 1 แบบในการพิมพ์ครั้งเดี
                                                                                - ต้นฉบับใบกำกับภาษี / ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
                                                                                - สำเนาใบกำกับภาษี / สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)
                                                                                - ต้นฉบับใบกำกับภาษี / ต้นฉบับใบส่งสินค้า / ต้นฉบับใบแจ้งหนี้
                                                                                - สำเนาใบกำกับภาษี / สำเนาใบส่งสินค้า / สำเนาใบแจ้งหนี้
                                                                                - ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน (ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)
                                                                                - สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)
                                                - เลือกขนาดกระดาษที่ใช้พิมพ์ โดยมีขนาดกระดาษให้เลือกดังนี้
                                                                - ขนาดเล็ก (กว้าง 3 นิ้ว)
                                                                - ขนาด (9 x 5.5 นิ้ว)
                                                                - ขนาด (9 x 11 นิ้ว)
                                                - ถ้าต้องการพิมพ์ชื่อสาขา ให้เช็คถูก หน้า Print Branch Name (พิมพ์ชื่อสาขา)
                                                - ถ้าต้องการพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของร้าน ให้เช็คถูก หน้า Print Tel (พิมพ์เบอร์โทรร้าน)
                                                - ถ้าต้องการพิมพ์เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ให้เช็คถูก หน้า Print Tax ID (พิมพ์เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
                                                - ถ้าต้องการพิมพ์เวลาขาย ให้เช็คถูก หน้า Print Time (พิมพ์เวลาขาย)
                                                - ถ้าต้องการพิมพ์หมายเหตุกำกับใบขาย ให้เช็คถูก หน้า Print Comment (พิมพ์หมายเหตุ)
                                                - ถ้าต้องการพิมพ์ Serial Number ให้เช็คถูก หน้า Print Serial Number (Serial Number จะแสดงเฉพาะ Version SabuySoft Professional เท่านั้น)
                                                - ถ้าต้องการพิมพ์ยอดค้างชำระ ให้เช็คถูก หน้า Print Unpaid (พิมพ์ยอดค้างชำระ)
                                                - ถ้าต้องการพิมพ์เส้นขอบตาราง ให้เช็คถูก หน้า Print Border (พิมพ์เส้นของตาราง)
                                                - ตรงด้านล่างจะมีปุ่ม Edit (แก้ไข) - เอาไว้สำหรับระบุ หมายเหตุท้ายบิล โดยหมายเหตุนี้จะ พิมพ์ออกเหมือนกันทุกครั้งในใบขายทุกใบที่สั่งพิมพ์ และจะมีผลเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้น (หมายเหตุ นี้เป็นคนละ หมายเหตุ ตอนทำรายการขาย) โดยเมื่อกดปุ่มนี้แล้วจะสามารถแก้ไข หมายเหตุท้ายบิลได้ดังภาพต่อไปนี้
graphic
                                                                - จากภาพด้านบนให้ป้อนหมายเหตุท้ายบิลที่ต้องการจะให้ แสดงในทุกๆ บิลขายที่พิมพ์ออกมา จากนั้นให้กดปุ่ม Save (บันทึกการแก้ไข) เพื่อทำการบันทึกข้อความหมายเหตุที่ได้ป้อนไป
                                                - ถ้าต้องการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ให้เช็คถูกตรง Print Preview (แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์)
                                                - กดปุ่ม OK เพื่อสั่งพิมพ์ หรือกดปุ่ม Cancel เพื่อยกเลิกการพิมพ์
                                - ปุ่ม Print Report - เอาไว้พิมพ์รายงานการขายสินค้า ที่แสดงอยู่ในตาราง Sell (รายการขายสินค้า) ทั้งหมดออกทางเครื่องพิมพ์ โดยรายงานนี้จะแสดง ข้อมูลใบขายและรายการสินค้า ที่ขายไปแต่ละใบ ออกทางเครื่องพิมพ์ โดยเมื่อกดปุ่มนี้แล้ว จะมี Form แสดงหน้าต่างเลือกแบบการพิมพ์ ตามภาพด้านล่าง
graphic
                                                - จากรูปด้านบน มีส่วนให้เลือกดังนี้
                                                - เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการพิพม์ (โปรแกรมเลือก Printer ที่ตั้งค่าเป็น Default มาให้)
                                                - ขนาดกระดาษที่ใช้พิพม์ จะสามารถเลือกได้แบบเดียวคือ ขนาด (9 x 11 นิ้ว)
                                                - ถ้าต้องการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ให้เช็คถูกตรง Print Preview (แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์)
                                                - กดปุ่ม OK เพื่อสั่งพิมพ์ หรือกดปุ่ม Cancel เพื่อยกเลิกการพิมพ์
                                - ปุ่ม Clone - มีไว้ Clone ใบขาย หรือเรียกอีกอย่างว่า เปิดใบขายใหม่ โดยที่ มีรายการสินค้า และขายให้ลูกค้า เหมือนกับ รายการที่เลือก โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้คือ
                                                - ให้เลือกรายการสินค้าที่ต้องการ Clone ในตาราง Sell (รายการขายสินค้า) แล้วกดปุ่ม Clone แล้วกดปุ่ม Yes เพื่อยืนยันการ Clone ใบขาย จากนั้นโปรแกรมจะเปิดหน้าขายขึ้นมา โดยที่มีมูลการขายเหมือนกับ ใบขายต้นฉบับที่เราได้เลือกไว้ จากนั้นให้ทำรายการขายไปตามปกติ
                                - ปุ่ม Profit (กำไร) - มีไว้ ดูกำไร ที่ได้จากใบขายที่เลือก โดยมีวิธีการใช้งานคือ ให้เลือกรายการขายในตาราง Sell (รายการขายสินค้า) จากนั้นกดปุ่ม Profit (กำไร) จะมี Form แสดงกำไรที่ได้จากใบขาย ดังภาพต่อไปนี้
graphic
                                                - จากรูปด้านบน จะเป็น Form สำหรับแสดงกำไรทีละ 1 ใบขาย โดยสามารถดูได้ว่า สินค้าที่ได้ขายไปจากใบขายนี้ มีต้นทุนซื้อต่อชิ้นเท่าไหร่ ต้นทุนขายต่อชิ้นเท่าไหร่ กำไรรวมเท่าไหร่ โดยจะแสดงในตาราง Profit (รายการกำไรแยกชิ้นสินค้า) ที่มี Column ดังต่อไปนี้
                                                                - ID สินค้า - ID ของสินค้า
                                                                - ชื่อสินค้า
                                                                - จำนวน - จำนวนที่ขายไปในใบขายใบนี้
                                                                - ขายต่อชิ้น - ราคาขายที่ยังไม่รวมภาษี ต่อชิ้นที่หักส่วนลดออกแล้ว
                                                                - ซื้อต่อชิ้น - ราคาต้นทุนที่ยังไม่รวมภาษี ต่อชิ้นที่นำมาขายในใบขายนี้
                                                                - รวมกำไร - รวมกำไรในบรรทัดนี้ (กำไรหลังจากที่หักภาษีมูลค่าเพิ่มออกแล้ว)
                                                                - ขายต่อชิ้นรวมภาษี - ราคาขายต่อชิ้นที่หักส่วนลดออกแล้ว และรวมภาษีแล้ว
                                                                - ซื้อต่อชิ้นรวมภาษี - ราคาต้นทุนต่อชิ้นที่รวมภาษีแล้ว ที่นำมาขายในใบขายนี้
                                                                - รวมกำไรก่อนหักภาษี - รวมกำไรในบรรทัดนี้ที่ยังไม่ได้ หักภาษี
                                                - ตรงด้านขวาล่างจะแสดง ยอดรวมกำไรก่อนหักภาษี และ ยอดรวมกำไรหลังหักภาษีแล้ว
                                                - กดปุ่ม Close เพื่อออกจากหน้านี้

graphic
                4. Tab ที่เอาไว้แสดงส่วนเพิ่มเติมของข้อมูลใน ตาราง Sell (รายการขายสินค้า) - โดยแบ่งออกเป็น 3 Tab ดังต่อไปนี้
graphic
                                - Tab Item (รายการในใบขาย) - สำหรับภายใน Tab นี้จะมีตาราง Product (รายการสินค้า) ที่เป็นส่วนสำหรับแสดงข้อมูลในรายการขายสินค้า ที่กำลัง Focus อยู่ใน ตาราง Sell (รายการขายสินค้า) ว่าภายในใบขายนี้ มีการขายสินค้าอะไรเข้ามาบ้าง แล้วขายเป็นจำนวน และราคาเท่าไหร่ โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนีี้
                                                - ลำดับ - ลำดับ หรือบรรทัดที่
                                                - ID - ID ของสินค้าที่โปรแกรมสร้างขึ้น
                                                - รหัสสินค้า - รหัสสินค้า (Product Code)
                                                - Barcode - บาร์โค้ดสินค้า
                                                - ชื่อสินค้า
                                                - จำนวน
                                                - หน่วย
                                                - ราคา/หน่วย ก่อนลด - ราคาขายต่อหน่วย ก่อนหักส่วนลด
                                                - ส่วนลดเงินสด - ส่วนลดเงินสด ในแต่ละบรรทัด
                                                - ส่วนลด % - ส่วนลด % ในแต่ละบรรทัด
                                                - ราคา/หน่วย หลังลด - ราคาขายต่อหน่วย ที่หักส่วนลดแล้ว
                                                - จำนวนเงิน - จำนวนเงินรวมของบรรทัดนี้ (ราคา/หน่วย หลังลด x จำนวน)
graphic
                                - Tab Receive Detail (ข้อมูลการรับเงิน) - สำหรับภายใน Tab นี้จะมีตาราง Pay Detail (ข้อมูลการชำระเงิน) ที่เป็นส่วนสำหรับแสดงข้อมูลในรายการขายสินค้า ที่กำลัง Focus อยู่ใน ตาราง Sell (รายการขายสินค้า) ว่าภายในใบขายนี้ มีการรับเงินจากลูกค้าโดยวิธีไหนบ้าง แล้วรับมาเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนีี้
                                                - วิธีการรับเงิน - ประเภทของวิธีการรับเงิน ที่ได้รับจากลูกค้า
                                                - วันที่รับเงิน - วันที่ได้รับเงิน
                                                - Create Time - วันที่สร้างรายการรับเงิน
                                                - จำนวนเงินที่รับในบิลนี้ - จำนวนเงินที่ได้รับมาและเอามาหักกับใบขายใบนี้
                                                - Detail (ข้อมูลการรับเงิน) - ข้อมูลแสดงรายละเอียดการรับเงิน
                                                - จำนวน
                                                - หน่วย
                                                - ราคา/หน่วย ก่อนลด - ราคาขายต่อหน่วย ก่อนหักส่วนลด
                                                - ส่วนลดเงินสด - ส่วนลดเงินสด ในแต่ละบรรทัด
                                                - ส่วนลด % - ส่วนลด % ในแต่ละบรรทัด
                                                - ราคา/หน่วย หลังลด - ราคาขายต่อหน่วย ที่หักส่วนลดแล้ว
                                                - จำนวนเงิน - จำนวนเงินรวมของบรรทัดนี้ (ราคา/หน่วย หลังลด x จำนวน)

graphic
                                - Tab Promotion - ถ้ารายการขายสินค้า ที่กำลัง Focus อยู่ใน ตาราง Sell (รายการขายสินค้า)  มีโปรโมรชั่น ข้อความของ Tab นี้จะเปลี่ยนเป็น Have Promotion (มีโปรโมชั่น) แต่ถ้าหากรายการขายสินค้า ที่กำลัง Focus อยู่ใน ตาราง Sell (รายการขายสินค้า)  ไม่มีโปรโมรชั่น Tab นี้ก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่า No Promotion (ไม่มีโปรโมชั่น) โดยภายใน Tab นี้จะมีตาราง Promotion (โปรโมชั่น ที่ใช้ภายในใบขายนี้) เอาไว้แสดงข้อมูลโปรโมชั่นที่ใช้ในใบขายที่เลือก โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
                                                - ID - ID ของโปรโมชั่น
                                                - ชื่อโปรโมชั่น
                                                - จำนวนครั้งที่ใช้ - จำนวนครั้งที่ใช้โปรโมชั่นนี้ ภายในบิลนี้
                                                - ราคาก่อนโปรโมชั่น - ราคารวมของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ โปรโมชั่นนี้ก่อนที่ละหักส่วนลดโปรโมชั่น
                                                - ส่วนลดโปรโมชั่น - ส่วนลดที่เกิดขึ้นจากโปรโมชั่นนี้
                                                - ราคาหลังโปรโมชั่น - ราคารวมของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ โปรโมชั่นนี้ หลังหักส่วนลดโปรโมชั่นแล้ว

                5. ส่วนที่ใช้แสดงข้อมูลการชำระเงิน - เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อมูลการชำเงินของ ใบขายสินค้าที่ Focus อยู่ในตาราง Sell (รายการขายสินค้า) โดยจะเป็นข้อความดังต่อไปนี้
                                - ยังชำระไม่ครบ
                                - ชำระแล้ว
                                - ชำระโดย เงินสด เป็นจำนวนเท่าไหร่
                                - ชำระโดย บัตรเครดิต เป็นจำนวนเท่าไหร่
                                - ชำระโดย เงินผ่อน เป็นจำนวนเท่าไหร่
                                - ชำระโดย เช็ค เป็นจำนวนเท่าไหร่
                                - ชำระโดย รับเงินโอน เป็นจำนวนเท่าไหร่
                                - ค้างชำระอีกเท่าไหร่

2. ดูรายการขายสินค้าแบบมีสินค้าชุด
                - สำหรับระบบสินค้าชุด ในหน้าดูรายการขายสินค้าจะเพิ่มส่วนตารางที่เอาไว้ แสดงสินค้า ที่อยู่ในชุดสินค้า
graphic
                - จากรูปด้านบนจะอธิบายเฉพาะส่วน ที่เป็นส่วนสินค้าชุดเท่านั้น เนื่องจากส่วนอื่นๆ ได้อธิบายไว้ด้านบนแล้ว โดยสามารถอธิบายวิธีการใช้งานจะเรียงตามตัวเลขได้ดังนี้
                
                1. ตาราง Product (รายการสินค้า) - ส่วนนี้จะเป็นตารางที่ใช้แสดง รายการสินค้าที่อยู่ในใบขายสินค้าที่ Focus อยู่ในตาราง Sell (รายการขายสินค้า) ซึ่งส่วนนี้ได้เคยอธิบายไว้ด้านบนแล้ว ซึ่งในส่วนนี้จะมีทั้งรายการสินค้าปกติ กับ รายการสินค้าที่เป็นชุด

                2. ตาราง Product Set  (รายการสินค้าในชุดสินค้า ต่อ 1 ชุด) - ส่วนนี้จะเป็นตารางที่ใช้แสดง ว่าในชุดสินค้าที่กำลัง Focus อยู่ในตาราง Product (รายการสินค้า) ใน 1 ชุดนั้นจะประกอบด้วยสินค้าอะไรบ้าง โดยมีหัวข้อที่แสดงดังต่อไปนี้
                                - ลำดับ - ลำดับ หรือบรรทัดที่
                                - ID - ID ของสินค้าที่โปรแกรมสร้างขึ้น
                                - รหัสสินค้า - รหัสสินค้า (Product Code)
                                - Barcode - บาร์โค้ดสินค้า
                                - ชื่อสินค้า
                                - จำนวน
                                - หน่วย
                                * สำหรับตารางนี้ จะแสดงรายการสินค้าที่อยู่ในชุด ก็ต่อเมื่อรายการที่ Focus อยู่ในตาราง Product (รายการสินค้า) เป็นสินค้าชุดเท่านั้น

3. ดูรายการขายสินค้าแบบสินที่มีวันหมดอายุ
                - สำหรับระบบสินค้าที่มีวันหมดอายุ ในหน้าดูรายการขายสินค้าจะเพิ่มส่วนตารางที่เอาไว้ แสดงวันหมดอายุของสินค้า
graphic
                - จากรูปด้านบนจะอธิบายเฉพาะส่วน ที่เป็นส่วนวันหมดอายุสินค้าเท่านั้น เนื่องจากส่วนอื่นๆ ได้อธิบายไว้ด้านบนแล้ว โดยสามารถอธิบายวิธีการใช้งานจะเรียงตามตัวเลขได้ดังนี้
                
                1. ตาราง Product (รายการสินค้า) - ส่วนนี้จะเป็นตารางที่ใช้แสดง รายการสินค้าที่อยู่ในใบขายสินค้าที่ Focus อยู่ในตาราง Sell (รายการขายสินค้า) ซึ่งส่วนนี้ได้เคยอธิบายไว้ด้านบนแล้ว ซึ่งในส่วนนี้จะมีทั้งรายการสินค้าปกติ กับ รายการสินค้าที่เป็นชุด

                2. ตาราง Product Set  (รายการสินค้าในชุดสินค้า ต่อ 1 ชุด) - ส่วนนี้จะเป็นตารางที่ใช้แสดง ว่าในชุดสินค้าที่กำลัง Focus อยู่ในตาราง Product (รายการสินค้า) ใน 1 ชุดนั้นจะประกอบด้วยสินค้าอะไรบ้าง ซึ่งส่วนนี้ได้เคยอธิบายได้ด้านบนแล้ว

                3. ตาราง Expire - ส่วนนี้จะเป็นตารางที่ใช้แสดงวันหมดอายุ ของรายการสินค้ากำลัง Focus อยู่ในตาราง Product (รายการสินค้า) หรือรายการสินค้าที่กำลัง Focus อยู่ในตาราง Product Set (รายการสินค้าในชุดสินค้า ต่อ 1 ชุด) โดยมีหัวข้อที่แสดงดังต่อไปนี้
                                - Expire Date - วันหมดอายุ
                                - จำนวน - จำนวน

4. ดูรายการขายสินค้าแบบสินค้าที่มี Serial Number
                - สำหรับระบบสินค้าที่มี Serial Number ในหน้าดูรายการขายสินค้าจะเพิ่มส่วนตารางที่เอาไว้ แสดงหมายเลข Serial Number
graphic
                - จากรูปด้านบนจะอธิบายเฉพาะส่วน ที่เป็นส่วน Serial Number เท่านั้น เนื่องจากส่วนอื่นๆ ได้อธิบายไว้ด้านบนแล้ว โดยสามารถอธิบายวิธีการใช้งานจะเรียงตามตัวเลขได้ดังนี้
                
                1. ตาราง Product (รายการสินค้า) - ส่วนนี้จะเป็นตารางที่ใช้แสดง รายการสินค้าที่อยู่ในใบขายสินค้าที่ Focus อยู่ในตาราง Sell (รายการขายสินค้า) ซึ่งส่วนนี้ได้เคยอธิบายไว้ด้านบนแล้ว ซึ่งในส่วนนี้จะมีทั้งรายการสินค้าปกติ กับ รายการสินค้าที่เป็นชุด

                2. ตาราง Product Set  (รายการสินค้าในชุดสินค้า ต่อ 1 ชุด) - ส่วนนี้จะเป็นตารางที่ใช้แสดง ว่าในชุดสินค้าที่กำลัง Focus อยู่ในตาราง Product (รายการสินค้า) ใน 1 ชุดนั้นจะประกอบด้วยสินค้าอะไรบ้าง ซึ่งส่วนนี้ได้เคยอธิบายได้ด้านบนแล้ว

                3. ตาราง Serial - ส่วนนี้จะเป็นตารางที่ใช้แสดง หมายเลข Serial Number ของรายการสินค้ากำลัง Focus อยู่ในตาราง Product (รายการสินค้า) หรือรายการสินค้าที่กำลัง Focus อยู่ในตาราง Product Set (รายการสินค้าในชุดสินค้า ต่อ 1 ชุด) โดยมีหัวข้อที่แสดงดังต่อไปนี้
                                - Serial Number - หมายเลข Serial Number ของสินค้า

หากต้องการออกจากหน้านี้ สามารถกดปุ่ม ESC ที่ Keyboard หรือ กดปุ่ม Close ที่หน้าจอเพื่อออกจากหน้านี้ได้